یوسف اردلان

به‌ مناسبت اول ماه‌ مه‌ 2013

یوسف اردلان:  همه‌ می‌دانند که‌ روز اول ماه‌ مه‌ چه‌ روزیست، روز کارگر، سال‌گرد روزی که‌ قریب به‌ چهارصدهزار کارگر ازهزارو دویست کارخانه‌ وکارگاه‌ آمریکا درسال1886 دست به‌ اعتصاب وتظاهرات زدند و خواهان قانون هشت ساعت کاردر روز بودند تظاهرات شیکاگوعظیم ترین آنها بود که‌ بالغ بر نود هزار کارگردرآن شرکت داشت، بازهم همه‌ می‌دانند […]