گفتگوی حيدر گويلي با نسان نودينيان و محمد آسنگران

ترجمه متن کتبی ميزگرد ایسکرا در مورد اول مه 92, گفتگوی حيدر گويلي با نسان نودينيان و محمد آسنگران

 حیدر گویلی: در بطن چه شرایطی امسال اول ماه می در ایران و جهان برگزار گردید؟  محمد آسنگران: همچنان که پیدا است امروز مسئله عمومی و وسیعی در دنیا وجود دارد، از یک طرف انقلاباتی در منطقه روی داده است، از طرف دیگر بحران همه جانبه ای که سرمایه داری جهانی را به خصوص در […]