گزارشی از ۱ ماه مه در سنندج

گزارشی از ۱ ماه مه در سنندج

طبق آخرین خبر رسید از سنندج، حدود ساعت ۷ بعداظهر به وقت ایران، جمعی از کارگران و فعالین کارگری این شهر، در خیابان غفور و به طرف میدان غفور، جمعیتی که حدودا ۲۰۰ نفر بوده، به قصد گرامی داشت روز کارگر، به راه افتادن که با حضور نیروهای انتظامی و سرکوبگر امنیتی مواجه شده و […]