گروه پژوهش کارگری

ایجاد نهادهای متشکل ضرورت مبارزه طبقاتی روز کارگر گرامی باد

گروه پژوهش کارگری: روز کارگر در راهست ، روزی که کارگران جهان بیاد مقاومت تحسین برانگیز کارگران شیگاگویی که جان و زندگانی خود را از دست داده و یا زندانی ، بیکار و سرکوب شدند جشن می گیرند تا حماسه آنها الگویی برای دیگر کارگرانی باشد که می خواهند از حق خود دفاع کنند . […]