گرامی داشت اول مه توسط سندیکای شرکت وحد تهران و حومه

گرامی داشت اول مه توسط سندیکای شرکت وحد تهران و حومه

اعضاي سنديكاي كارگران شركت واحد عليرغم تمام فشارها امروز از اولين ساعات صبح با حضور در ترمينال هاي اتوبوسراني شركت واحد از رانندگان و كارگران با پخش شريني و هدي…ه دادن خودكارهايي كه بر روي آن ضمن تبريك اول ماه مه عبارت سنديكاي كارگران شركت واحد هم نوشته شده بود به كارگران اهدا كردند و […]