کمیته موقت برگزاری تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس: فراخوان برای راه پیمائی اول ماه مه 2013

کمیته موقت برگزاری تظاهرات روز اول ماه مه در پاریس: فراخوان برای راه پیمائی اول ماه مه 2013

 رفقا,  امسال درشرایطی به استقبال روزجهانی کارگرمی رویم که جهان سرمایه داری دریکی دیگرازبحران های دوره ئی اش بسرمی برد وبعد ازگذشت چندسال هنوزروزنه ای برای خروج ازآن پیدا نکرده است. درسراسر جهان برای پرداخت هزینه این بحران مبارزه ای میان دنیای کاروسرمایه درجریان است که به بزرگداشت اول ماه مه جلوه ای خاص می […]