کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت

کمیته فعالین کارگری سوسیالیستی ـ فرانکفورت: کارگران جهان خودآگاه و متحد شویم!

رفقای کارگر، تحت حاکمیت نظام سرمایه‌دارانه، هیچ‌گونه برابری میان قدرت «سرمایه و دولت» با بردگی مزدی یعنی «فروشندگان نیروی کار» وجود ندارد. نیروی کار ما در مناسبات فروش کالایی، یا فقط به‌مثابه یک کالا می‌تواند به‌فروش برسد و یا از کار کنار گذاشته شده و به لشکر بی‌کاران به‌پیوندد. اما سرمایه امکان تبدیل‌پذیر بودن به […]