کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران-فنلاند

کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران-فنلاند: بیانیه کمیته دفاع از مبارزات کارگران ایران- فنلاند به مناسبت روز جهانی کارگر

اول ماه مه در راه است، روز رزم جهانی طبقه کارگر. اول ماه مه روز اعلام کیفرخواست طبقه کارگر بر نظام سرمایه داری  میباشد. امسال در شرایطی به استقبال اول ماه مه میرویم که  ادامه بحران اقتصادی فقر و بیکاری بی سابقه ای را به طبقه کارگر جهانی تحمیل نموده است.  تحت عنوان ریاضت اقتصادی  […]