کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین : زنده باد اول ماه مه، روز همبستگی کارگران!

کمیته دفاع از آزادی و برابری در ایران – وین: با فرارسیدن یازدهم اردیبهشت ماه برابر با اول ماه مه خاطره مبارزات کارگری علیه ستم سرمایه داری زنده می شود و حرکت همبسته کارگران در خیابانهای تسخیر شده کشورهای جهان هشداری به سرمایه داران خواهد بود. اول ماه مه نه تنها روز همبستگی بین المللی […]