کمیته‌ی جوانان بلژیک

اول ماه مه روز طبقه­ی کارگر و سمبل مبارزه‌ی این طبقه برای رهایی بشر از بردگیِ سرمایه و استثمار

کمیته‌ی جوانان بلژیک اول ماه مه روز طبقه­ی کارگر و سمبل مبارزه‌ی این طبقه برای رهایی بشر از بردگیِ سرمایه و استثمار است. اول ماه مه روز پرولتاریای انترناسیونالیست است که می‌داند تنها راهِ رهایی خود و بشریت «انقلاب پرولتری» بین‌المللی است. اول ماه مه کارگرانِ پیشرو، متحد و متشکل، در برابر صفوف سرمایه­داری آرایش […]