کانون نویسندگان ایران (در تبعید)

اول ماه مه و سخن کارگران در برابر بی عدالتی و شرایط سخت زندگی

کانون نویسندگان ایران (در تبعید): در آستانه اول ماه مه، نه تنها جمهوری اسلامی، بلکه سراسر جهان را موج تازه ای از حرکت های اعتراضی کارگری برای به دست آوردن حقوق و شرایط زیست انسانی فراگرفته است.  فقر و مسکنت و نداشتن امنیت کاری و سرکوب و بی عدالتی در اغلب کشورهای جهان سرنوشت دردناکی […]