کانون مدافعان حقوق کار

ویژه نامه روز جهانی کارگر، 11 اردیبهشت 1392

 کانون مدافعان حقوق کار در این ویژه نامه مطالب زیر را می توانید بخوانید: –          جنبش کارگری و چالش های پیش رو/ علیرضا ثقفی –          روز جهانی کارگر، ترفندهای سرمایه داری و تجاربی که باید مرور کرد/یاور –        جهانی سازی ومشارکت زنان در بخش غیررسمی درکشورهای درحال توسعه و گذار/زهره اسدپور –          کارگر سالاری و […]