پیام پدرام نصرالهی

پیام پدرام نصرالهی، فعّال کارگری دربند به مناسبت اول ماه مه

کارگران،   زحمتکشان  و  هم‌طبقه‌ای‌های گرامی! در شرایطی اول ماه مه را جشن می گیریم که حامیان سرمایه و عاملان فقر و فلاکتِ مردم در ایران بیش ازهر زمانِ دیگری با یورش های گسترده ی خود صفوف فعالین پیشرو جنبش کارگری را در احاطه ی جنونِ قهرآمیز خویش قرار داده، و با تهاجماتِ وسیع خود به […]