همبستگی با جنبش طبقاتی کارگری ـ پاریس

اول ماه مه، همبستگی جهانی کارگری گرامی باد

باردیگر در بستر بحران فزاینده ی نظام سرمایه داری، به  پیشواز اول مه  می رویم که روز اتحاد و یگانگی کارگران در سراسر جهان است. در این روز رنج ها و مشکلات کارگری در برابر ستم و  نابرابری های سرمایه برجستگی ویژه ای می یابد و مبارزه ی ضد سرمایه داری در همه جای جهان […]