نويسنده: ماريو سوزو. مترجم: پيام پرتوى

کارگر (ارگان رسمى حزب کمونيست سوٸد- م·ل) آوريل ۲۰۰۰, ديگر هرگز استفان اسکوت!

نويسنده: ماريو سوزو. مترجم: پيام پرتوى: اگر چه حاميان بورژوازى و سرمايه دارى از ده سال پيش مرگ کمونيسم و سوسياليسم را اعلام نموده اند٬ با اينحال توليد اکاذيب و تهمتهاى ضد کمونيستى همچنان ادامه دارند· وقتى به آنجايى ميرسيم که بايد بربرمنشانه ترين جنايات به کمونيسم و سوسياليست نسبت داده شوند٬ استفان اسکوت-ه خبرنگار […]