نمایش قدرت کارگران کوبایی

نمایش قدرت کارگران کوبایی

نمایش قدرت کارگران کوبایی ، خروش بزرگ و سرمایه داری برانداز است و بر علیه سیستم کارمزدی سرمایه جهانی در رهبریت امپریالیسم آمریکا نشانه گرفته است و هرساله وحشت را براندام فاشیست های جنگ طلب و میلیتاریستی در کاخ سفید می اندازد. سوسیالیسم و یا بربریت سرمایه داری