ناصرپاریس

ناصرپاریس: گزارش راهپیمایی اول ماه مه2013 درفرانسه

باهم ومتحد علیه سیاست های ریاضت اقتصادی به گزارش اول ماه مه سندیکای ث.ژ.ت،درپی فراخوان سه سندیکای ث.ژ.ت،سولیدرواف.اس.یو،  160000نفردرسراسرفرانسه در286تظاهرات،راهپیمایی وتجمع،شرکت کردند.امروز اول ماه مه،کارگران  بخش های دولتی ،خصوصی وبازنشستگان عزم واراده شان را،علیه اخراج ،بیکاری ،کاهش حقوق کارگران ومستمری بازنشستگان وسیاست های ریاضت اقتصادی،برای کار،حفظ قدرت خریدوتامین اجتماعی،بنمایش گذاشتند.