مظفر فلاحى

به ياد کارگر کمونيست و سخنران مراسم اول ماه مه سال ١٣٦٨ سنندج جمال چراغ ويسى

مظفر فلاحى دوستان و رفقای گرامی من این نوشته را چند سال پیش به ياد کارگر کمونيست و سخنران مراسم اول ماه مه سال ١٣٦٨ سنندج جمال چراغ ويسى نقدیم کردم و حال جادارد یک بار دیگر و در استانه اول ما مه و آزادی جمعی از هم رزمان جمال باردیگر این نوشته را باز […]