محمد قراگوزلو:

به مناسبت یک مه , نئولیبرالیسم علیه اردوی کار

محمد قراگوزلو: پیش کشِ: اکبر معصوم بیگی. در آمد,  از سال 2008 نظام جهانی سرمایه داری وارد بحران جدیدی شده است که از جهات مختلف با بحران های سیکلیک و روتین متفاوت است و به طور مشخص به بحران ساختاری سرمایه مانسته است.ما پیش ازین طی مقالات متعدد و یک مجلد کتاب فشرده(بحران، نقد اقتصاد […]