قطع نامه کارگران شهر سنندج در گرامی داشت اول ماه مه(روز جهانی کارگر)

قطع نامه کارگران شهر سنندج در گرامی داشت اول ماه مه(روز جهانی کارگر)

امسال در شرایطی مراسم اول ماه مه را برگزار می کنیم که سرمایه داری ِجهانی با توجه به تداوم …بحران ذاتی خود همچنان و به اشکال مختلف طبقه ی کارگر را متحمل فشارهای سنگین برآمده از ساختار فرسوده ی خود نموده است. سیستم سرمایه داری که در طول حیات خویش، و با توجه به خصلت […]