علی مبارکی

اول ماه مه روز مبارزه سراسری کارگران جهان گرامی باد!

 علی مبارکی _ فعال کارگری _نماینده سابق سندیکای پروژه ای آبادان: در آستانه اول ماه مه قرار داریم. روزی که کارگران جهان با مشت گره کرده درمحل کار، خیابان وگردهمایی های مختلف به نابرابری، استثمار وبی حقوقی روزافزون فریاد اعتراض سر میدهند.  سرمایه داری جهانی که آزمندانه درجستجوی سود وغارت هر چه بیشتر است جهان […]