ضمیمه اخباروگزارشات کارگری9اردیبهشت1392به مناسبت اول ما همه روزجهانی کارگر

ضمیمه اخباروگزارشات کارگری9اردیبهشت1392به مناسبت اول ما همه روزجهانی کارگر

گرامی باداول ماه مه روزجهانی کارگر مستحکم باد،همبستگی کارگران جهان زنده باداتحادعمل تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری درایران