صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا

صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا: گزارش برگزاری جشن اول ماه مه

جشن اول ماه مه که از طرف صندوق همبستگی با کارگران ایران – کانادا فراخوان داده شده بود در 27 آوریل با حضور بیش از صد نفر برگزار شد. این برنامه ابتدا با سرود انترناسیونال آغاز شد و پس از خوشامد گویی مجری با سخنرانی حسن گلزاری از طرف صندوق همبستگی ادامه یافت که بر […]