صمد بهادری طولابی

گرامیداشت روز جهانی کارگر، استاوانگر ـ نروژ، ۱ می ۲۰۱۳

کارگران از محرومان و تحت ستمان جوامع سرمایه داری و طبقاتی هستند که هر چه بیشتر تلاش می کنند و زحمت می کشند، گردن سرمایه داران را کلفت تر کرده و خودشان در فقر بیشتری فرو می روند. رژیم های سرمایه داری با بیشتر در استثمار قرار دادن توده های زحمتکش و استفاده کردن از […]