شورای برگزاری 1می

شورای برگزاری 1می: حماسه حقیقی را کارگران با مبارزه متحدشان به شما خواهند آموخت

کارگران، مردم عدالت خواه و آزادی طلب بار دیگر در آستانه‌ي روز جهاني كارگر (اول ماه مه 11 ارديبهشت سال 92)، روز همبستگي بين‌المللي طبقه‌ي كارگر قرار گرفته ايم. در سطح ايران و جهان اعتراضات کارگری در مقابل بی حقوقی هایی که نظام های سرمایه داری به کارگران تحمیل میکنند، هر چه بيشتر و بيشتر […]