شبکۀ همبستگی کارگران ایران

پیام «شبکۀ همبستگی کارگران ایران» به «انجمن همبستگی بین المللی کارگران» ترکیه

به برادران و خوهران همطبقه ای خود، با سپری شدن یک سال از مبارزات، و پیروزی ها و شکست های توأمان آن، باری دیگر مراسم اول ماه مه را جشن می گیریم. هر روز که می گذرد، سرمایه داری طبقۀ کارگر را در مقیاس جهانی و همین طور تکنولوژی را یکپارچه تر می سازد؛ به […]