شاپور احسانی راد

اول ماه مه یازده اردیبهشت 92 روزاعتراض متحدانه کارگران برای افزایش دستمزدها

شاپور احسانی راد: اول ماه مه یازده اردیبهشت درسراسرجهان روزجشن شادی و پایکوبی کارگران، روزاتحاد وهمبستگی طبقاتی جهانی کارگران و روزاعتراض و کیفر خواست علیه نظام سرمایه داری است.  در ایران بیش از سی سال از یورش نظام سرمایه داری به شوراهای کارگری که از دل انقلاب 57 بر آمدند میگذرد. در این مدت در طول […]