سعید امانی

حاشیه‌ نشینان فراموش شده‌ , سخنی بمناسبت اول ماه‌ می روز جهانی كارگر

سعید امانی : طبقه‌ كارگر ایران در بند های قطعنامه‌ مراسم های اول ماه‌ می امسال خود مطالبات كل طبقه‌ كار و بویژه‌ كارگران بیكار و مهاجران شاغل در كوره‌پزخانه‌ ها را شفاف تر بیان خواهد كرد. کشمکش و نبرد میان توده های کارگر با صاحبان سرمایه و دولت سرمایه داری در همه جای ایران […]