سازمان سراسري پناهندگان بيمرز

فراخوان سازمان سراسري پناهندگان بيمرز به مناسبت اول ماه مه

 امسال در شرايطي كارگران جهان به پيشواز اول ماه مه مي روند كه طوفان بيكاري و شرايط بد اقتصادي دامن همه كارگران را در سراسر جهان گرفته و بحران سرمايه داري كماكان به غارت نيروي كار اين كارگران ادامه مي دهد. نتيجه اين سياستها هم اعمال سياستهاي سختگيرانه و سياستهاي رياضتي است كه باز هم […]