روند سوسياليستی کومه‌له

بمناسبت اول ماە مه ١٣٩٢

روند سوسياليستی کومه‌له: طبقه کارگر در سرتاسر جهان بارديگر به استقبال روز کارگر ميروند، تا با اعلام همبستگی طبقاتی‌اشان مجددا» به سرما‌يه‌داران اعلام ‌کنندکه مبارزە همچنان ادامه دارد. کارگران در اين روز در اقصی نقاط جهان نه تنها از حق و حقوق انسانی‌شان دفاع می‌کنند، بلکه بر ايدآل‌هايشان برای ساختن جهانی بدون ستم واستثمار پای […]