روزبه کوراغلی

جنبش اول ماه مه، تجسمی از عزم و پیکار انقلابي طبقه کارگر بر علیه نظام بردگی و استثمار.!

روزبه کوراغلی: جنبش اول ماه مه در تاریخ مبارزات پرولتاریای جهان بدلیل دست آوردها و تجارب ارزنده ای که حاصل قرن ها مبارزه و جانفشانی های کارگران و زحمتکشان در ادامه مبارزه طبقاتی با نظام سرمایه داری بدست آمده است، تجسمی از عزم و پیکار و پیگیري انقلابي طبقه کارگر بر علیه نظام بردگی و […]