رضا دانش

رضا دانش – اول ماه مه روز اعلام همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر

رضا دانش: اول ماه مه روز اعلام همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر رضا دانش در حالی به اول ماه مه روز جهانی کارگر روز اعلام همبستگی و اتحاد بین المللی طبقه کارگر و روز اعلام کیفرخواست کارگران بر علیه نظام استثمارگر سرمایه و روز جشن طبقه کارگر در سرتاسر جهان نزدیک میشویم، که […]