راهپیمایی مشترک8 تشکل سیاسی چپ ،کمپین دفایی ،زنان و کارگری دراول ماه مه امسال لندن

راهپیمایی مشترک8 تشکل سیاسی چپ ،کمپین دفایی ،زنان و کارگری دراول ماه مه امسال لندن

دریک مجموعه مشترک همبستگی کارگری علیه رژیم سرمایه داری و رژیم اسلامی. از آنجایی که اغلب نیروهای چپ موجود چه مستقل و چه منسجم در تشکلات و کمپین های گوناگون همگی بدرستی حکومت جمهوری اسلامی را حکومتی ضد کارگری و ضد زن دانسته، بطوریکه کارنامه 34 ساله این رژیم جنایتکار بطور آشکار نشان داده است […]