داریوش سلحشور

داریوش سلحشور: سرود آخر , (به رفقای کارگر در بند)

 تو گفتی: تا سرخی پر کلاغی ها از زمین سر بر زند، و دشت یخ زده بی تاب گردد از گرمی کرشمه بازی بابونه ها و باد بهاری،