تلویزیون برابری : میزگرد کارگری بمناسبت اول ماه مه

تلویزیون برابری : میزگرد کارگری بمناسبت اول ماه مه

برنامه 28 آوریل تلویزیون برابری – میزگرد کارگری بمناسبت اول ماه مه روز همبستگی طبقاتی کارگران جهان – گفتگوی بیژن سعید پور با علیرضا نوایی از اتحاد بین المللی برای دفاع از کارگران ایران و بهروز فراهانی از همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس