تقی روزبه

بسوی یک طبقه کارگر جهانی!

 تقی روزبه 1- معمولا وقتی از کارگران و طبفه کارصحبت می شود، همه به یاد مطالبات معیشتی و اقتصادی می افتند.  رسانه ها و مطبوعات کلان و تأثیرگذار عموما درهمین راستا تلاش می کنند. گوئی کارگران به عنوان طبفه  ربطی به  مطالبات و سیاست های کلان درحوزه های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی و […]