تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران-کانادا

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران – هلند: گزارشی از برپایی مارش اول مه 2013 در روتردام – هلند

   روز چهارشنبه اول مه همگام و متحد با کارگران جهان شهر روتردام هم شاهد رژه باشکوه اول ماه مه بود. این تظاهرات که به فراخوان کمیته برگزاری اول مه روتردام و از جمله تشکیلات هلند حزب کمونیست ایران برگزار گردید، صدها نفر از کارگران و مردم آزادیخواه، احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست از […]

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران-کانادا: فراخوان بە تظاهرات اول ماه مه در تورنتو

اول ماه مه، روز  جهانی كارگر را با برگزاری اجتماعات و ميتينگ‌های كارگری گرامی می داریم. ما کارگران آماده خواهیم شد تا در این روز صفوف ميليونی خود را در برابر دنيای ستم و استثمار سرمايه داری به نمايش بگذاريم.  روز اول ماه مه، همبسته با تمام كارگران جهان، اجتماعات و تظاهرات خود را برپا […]