بیانیه اتحاد بین المللی

بیانیه اتحاد بین المللی به مناسبت اول مه ۲۰۱۳

 بیانیه اتحاد بین المللی: در سالی که گذشت همزمان با تدوام بحران جهانی سرمایه داری، شاهد تعمیق و هر چه گسترده شدن سیاست های ریاضت اقتصادی و حمله به دستاوردهای کارگران در سراسر جهان از جمله در جهان غرب بودیم.  در اتحادیه اروپا، سرمایه داری یونان برای پنجمین سال متوالی به رشد منفی خود ادامه […]