بیانیه‌ی جمعی از زندانیان کارگری و چپِ زندانِ اوین

«بیانیه‌ی جمعی از زندانیان کارگری و چپِ زندانِ اوین به مناسبت روز جهانیِ کارگر»

باز هم روز اول ماه مه فرا رسید، روز جهانی کارگر: روز فقر، روز بی‌کاری، روز حقوق عقب‌افتاده، روز تعطیلی خطوط تولیدی، روز فشارهای جسمی و روحی کارفرما بر کارگر، روز تعدیل نیرو و اخراج کارگران، روز تورّم، روز شرمندگی از همسر و فرزندان، روز خشمی که فرو خورده شده. این رنجِ دیروز و امروز […]