بهنام چنگائی

برای گرامیداشت روز کارگران

بهنام چنگائی: برای گرامیداشت روز کارگران و همه ی آنان که از طریق فروش کار فکری خویش امرار معاش می کنند! » بر خالی دهان های پُر فریاد « با دام خدا بود که تله نهادند