بهروز خباز

بهروز خباز: گفتگوهاى کارگرى ويژه اول ماه مه … گفتگو با منصور اسانلو , فریبرز رئیس دانا , علی پیچ گاه , فرخنده آشنا , محمد صفوی و محمود صالحى

گغت و گوهای کارگری شنبه 27 آوریل، ویژۀ اول ماه مه گغت و گوهای کارگری شنبه 27 آوریل، ویژۀ اول ماه مه پیرامون مبارزات سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه گفت و گو با منصور اسانلو وضعیت معیشتی کارگران و زحمت کشان در ایران و موقعیت جنبش کارگری گفت و گو با فریبرز رئیس […]