برپایی مراسم روز جهانی کارگر ۱۳۹۲ در زندان تبریز

برپایی مراسم روز جهانی کارگر ۱۳۹۲ در زندان تبریز

 چهارشنبه یازده اردیبهشت ۱۳۹۲ برابر با اول ماه مه ۲۰۱۳ زندانیان زندان تبریز روز جهانی کارگر را جشن گرفتند. در این جشن مختصر که به همت محمد جراحی برپا شد، در بند هشت کار درمانی زندان تبریز، شیرینی توزیع شد. قابل ذکر است که زندانیان این بند، کارگران تحت متادون درمانی هستند و در زندان […]