برنامه ویژه اول ماه مه، مصاحبه تلویزیونی با محمد اشرفی و کیومرث ویسی از فعالین جنبش کارگری ایران

برنامه ویژه اول ماه مه، مصاحبه تلویزیونی با محمد اشرفی و کیومرث ویسی از فعالین جنبش کارگری ایران