اطلاعیه احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست: در رابطه با اول ماه مه۲۰۱۳

اطلاعیه احزاب ، سازمانها ونهادهای چپ و کمونیست: در رابطه با اول ماه مه۲۰۱۳, جهانی عاری از ستم واستثمارممکن است

وقتی که رود خروشان مبارزات کارگران به هم بپیوندند ، دنیای دیگری ممکن است. جهانی عاری از استثمار وفقروسرشار از آزادی ورفاه . جهان وارونه را باید دگرگون کرد . طبقات را ازمیان برداشت و برسرنوشت خود حاکم شد. کارگران پیام آوران این دنیای ممکن اند . تجمعات انقلابی کارگران شبح این آرزوست که برجوامع […]