اسماعیل خودکام

با مبارزه بی امان خود، هر روز را به اول ماه مه تبدیل کنیم!

اسماعیل خودکام اول ماه مه امسال، کارگران در سرتاسر جهان، از یک سو با کسب تجارب سیاسی نوین و با موجی از همبستگی طبقاتی بین المللی و از سوی ديگر، با گسترش اعتراضات عظیم و توده ای به‌ استقبال روز درخشان و جهانی خود می شتابند. البته‌ دامنه‌ اين اعتراضات، تنها به برگزاری مراسم ها […]