اسد گلچینی:

اول ماه مه روز همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران است / مصاحبه کمونیست با اسد گلچینی

کمونیست: اول  ماه مه همیشه امکانی بوده که طبقه کارگر و کمونیستها در مورد وضعیت طبقه کارگر، شرایط کار و زندگی او و بالاخره اتحاد جهانی طبقه کارگر تلاش کنند. آیا شرایطی که اول ماه مه امسال در آن قرار دارد، با سالهای قبل تفاوتی دارد؟ اسد گلچینی: ابتدا این تاکید را لازم است داشته […]