اخباروگزارشات کارگری9اردیبهشت ماه1392(همراباضمیمه به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر)

اخباروگزارشات کارگری9اردیبهشت ماه1392(همراباضمیمه به مناسبت اول ماه مه روزجهانی کارگر)

گرامی باداول ماه مه روزجهانی کارگر مستحکم باد،همبستگی کارگران جهان زنده باداتحادعمل تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری درایران