اخباروگزارشات کارگری11اردیبهشت

اخباروگزارشات کارگری11اردیبهشت ماه1392(برگزاری مراسم اول ماه مه روزجهانی کارگردرایران وجهان)

گرامی باداول ماه مه روزجهانی کارگر مستحکم باد،همبستگی کارگران جهان زنده باداتحادعمل تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری درایران  

اخباروگزارشات کارگری11اردیبهشت ماه1392(برگزاری مراسم اول ماه مه روزجهانی کارگردرایران وجهان)

گرامی باداول ماه مه روزجهانی کارگر مستحکم باد،همبستگی کارگران جهان زنده باداتحادعمل تشکل های مستقل کارگری وفعالین کارگری درایران