بیان دیدگاه

نسان نودینیان – داوود رفاهی: اخبار کارگری, ویژه روز جهانی كارگر

 may-dayقطعنامه اتحادیه آزاد کارگران ایران به مناسب اول ماه مه ٢٠١٣ – ١٣ اردیبهشت ماه ١٣٩٢

بار دیگر اول ماه مه روز جهانی کارگر از راه رسید. بیش از یکصد سال است که در این روز میلیونها کارگر در سرتاسر جهان  فریاد عدالت خواهی سر میدهند تا نوید بخش رهایی جامعه ی بشری از درد و رنج و مصائبی باشند که مالکیت اقلیتی ناچیز بر ثروتهای عظیم اجتماعی بر میلیاردها انسان تحمیل کرده است. فقر و بیکاری و بی خانمانی، جنگ  و کشتار، تن فروشی تا کار کودکان برای لقمه ای نان و گرسنگی میلیاردها انسان در سرتاسر جهان تا مرگ روزانه ی هزاران کارگر در نتیجه سوانح ناشی از کار، تا سرکوب و زندان و به گلوله بستن کارگران و دهها جنایت و مصیبت دیگر، همه و همه صحنه ها و تصاویری  تکاندهنده از سیمای جهانی است که انسان قرن ٢١ در آن زندگی میکند. در ایران نیز شرایط به همینگونه و حتی مصیبت بارتر از آن چیزی است که در سطح جهانی شاهد آنیم. کارگران ایران امروزه بطور بی سابقه ای در بدترین شرایط معیشتی در طی سه دهه گذشته قرار گرفته اند. تورم و گرانی و بی حقوقی کارگران بیداد میکند. شرایط حاضر آنچنان غیر انسانی است  که گذشته از فقر و فلاکت موجود و تحمیل دستمزد زیر خط فقر بر کارگران، همین دستمزد نیز تا ماهها پرداخت نمیشود و بی هیچ شرم و پرده پوشی، گرسنگی مطلقی بر هزاران خانواده کارگری تحمیل میگردد، هر روزه صدها و هزاران کارگر بسادگی و بدون هیچ تامینی از کار خود اخراج میشوند، اما و با اینحال دولت در صدد اصلاح قانون کار برای تسهیل اخراج کارگران نیز بر میاید، هزینه های زندگی بی آنکه چشم اندازی برای جلوگیری از چندین برابر شدن آن وجود داشته باشد  بطور دائمی و افسار گسیخته ای در حال افزایش است با اینحال حداقل مزدی که برای گذران زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری به تصویب میرسد چنان ناچیز و خفت بار است که حتی کفاف اجاره بهای آلونکی را نیز در فقیر نشین ترین محلات شهرها نمیدهد و در یک کلمه، زندگی و معیشت میلیونها خانواده کارگری با سرعت بالائی در حال رانده شدن از خط فقر به خط مرگ است. از نظر کسانی که امروزه در ایران شرایط طاقت فرسای کنونی را بر میلیونها کارگر تحمیل کرده اند، کارگر برده ای است که هم باید دستمزدش سه چهار برابر زیر خط فقر باشد و هم باید در سکوت و خاموشی به فقر و گرسنگی تن دردهد. اما و با تمام فشارهای اقتصادی و روانی و علیرغم همه محدودیتها و ممنوعیتها و سرکوبی حق خواهی کارگران، آنان هیچگاه تسلیم شرایط موجود نشده اند  و با عزمی راسخ  در دفاع از حق حیات شان قدم در راه بر پائی تشکلهای مستقل خود گذاشته و هر لحظه و هر روزه با اعتصاب و تجمع به دفاع از زندگی و معیشت خود برخاسته اند. این مبارزات بویژه طی سالهای گذشته از آنچنان برجستگی بر خوردار بوده است که در شرایط حاضر  و بر بطن کل معادلات اقتصادی اجتماعی موجود، جنبش کارگری اصلی ترین و عظیم ترین جنبشی است که امروزه رهایی از قید هر گونه بی عدالتی در ایران با آن گره خورده  است و مطالبات کارگران تبدیل به نماینده انسانی ترین خواستهایی شده است که مردم ایران در طول یک قرن گذشته برای آن جانفشانی کرده اند. لذا ا ما کارگران این مطالبات را یکبار دیگر در گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر با صدائی رساتر از همیشه فریاد میزنیم و خواهان تحقق فوری آنها برای برون رفت از وضعیت مصیبت بار کنونی هستیم: ١- سهم کارگران از زندگی، معیار پیشرفت، انسانیت و رفاه و خوشبختی در هر جامعه ای است. از نظر ما حداقل مزد مصوب در شورایعالی کار تحقیر معیشتی میلیونها خانواده کارگری بود، این مصوبه باید فورا ملغی شود، تورم و گرانی باید متوقف گردد و حداقل مزد کارگران باید بر اساس اجرای بی کم و کاست ماده ٤١ قانون کار تعیین شود. ٢- آزادی بی قید و شرط برپایی تشكل های مستقل کارگری، اعتصاب، تجمع، راهپیمائی، آزادی احزاب و آزادی بیان و مطبوعات باید به عنوان حقوق خدشه ناپذیر كارگران و عموم توده ها مردم ایران به رسمیت شناخته شوند ٣-  ما با محكوم كردن تداوم سیاست بازداشت و اعمال فشار بر کارگران معترض، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه کارگران دربند و دیگر جنبش های اجتماعی از زندان و توقف فوری پیگردهای قضایی بر علیه آنان هستیم ٤- کلیه لوایح اصلاحی دولت بر قوانین کار و تامین اجتماعی باید به کنار گذاشته شود و هر گونه تغییری در این قوانین باید با دخالت مستقیم و بلاواسطه نمایندگان منتخب مجامع عمومی کارگران صورت بگیرد ٥- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، اجرای فوری بیمه تمامی کارگران ساختمانی، بر چیده شدن شرکتهای پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم و دسته جمعی، تامین امنیت شغلی کارگران و رعایت بالاترین استاندارد های بهداشت و ایمنی در محیطهای کار و زندگی هستیم ٦-  دستمزدهای معوقه كارگران باید فورا و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یك جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به كارگران پرداخت شود ٧-  اخراج و بیكار سازی كارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی كسانی كه بیكار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند باید تا زمان اشتغال به كار از بیمه بیكاری متناسب با یك زندگی انسانی برخوردار شوند.  ما بیمه های تامین اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد مردم ایران  میدانیم و خواهان اداره این نهاد بدست نماینده های منتخب مجامع عمومی کارگران در سراسر کشور هستیم ٨-  ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی شئونات  زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم ٩- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یك زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی حداکثری آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم ١٠- کار کودکان باید بر بیافتد و تمامی کودکان باید جدا از موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و ن‍‍ژادی و مذهبی از تامین اجتماعی گسترده و امكانات آموزشی رفاهی و بهداشتی یكسان و رایگان برخوردار شوند ١١- ما با حمایت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات مردمی در تمامی نقاط جهان، سرکوب این اعتراضات و بند و بست دولتها از بالای سر مردم، تحریمهای اقتصادی و ایجاد فضای جنگی از سوی هر نیرو و  دولتی  را بویژه در منطقه بحران زده خاورمیانه قویا محکوم میکنیم ١٢- کارگران مهاجر در ایران از ابتدائی ترین حقوق انسانی خود محروم هستند. ما با محكوم كردن هر گونه ستم وتبعیض نسبت به کارگران مهاجر، خواهان برخورداری آنان از حقوق برابر شهروندی با مردم ایران هستیم ١٣- ما از اعتراضات کارگری در کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان قویا حمایت میکنیم، خود را متحد آنان میدانیم  و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی كارگران تاكید می كنیم ١٤- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی كشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد. زنده باد همبستگی سراسری کارگران ایران – زنده باد همبستگی بین المللی طبقه کارگر اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول مه ٢٠١٣- ١٣ اردیبهشت ١٣٩٢

***

 

گزارش تکمیلی مراسم گرامیداشت اول ماه مه روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی

١١ اردیبهشت: اتحادیه آزاد کارگران ایران: امروز ١١ یازده اردیبهشت ماه، هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران همگام با میلیونها کارگر در سرتاسر جهان، اول ماه مه روز جهانی کارگر را با برپائی تجمعی اعتراضی در مقابل مجلس شورای اسلامی گرامی داشتند. در این تجمع که با همراهی بیش از ٥٠ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته (همکاران طومار سی هزار نفری کارگران) کارخانه های مختلف  منجمله کارگران ایران خودرو، کیمیدارو، کشتی سازی، پارس الکتریک، بیمارستانهای تهران، شرکت مینو، فولاد خوزستان، پتروشیمی ماهشهر، کارگران ساختمانی، تهران شیمی، شرکت های صنایع فلزی شماره ١ و ٢ ، لاستیک البرز و برخی دیگر از مراکز صنعتی برگزار شد تجمع کنندگان با اعتراض به گرانی های سرسام آور خواهان  لغو مصوبه حداقل مزد مصوب و تجدید نظر فوری در آن شدند. این تجمع از ساعت ١٠ صبح با بر افراشتن پارچه نوشته ها و پلاکاردهایی از سوی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی سی هزار نفری آغاز شد و تا ساعت ١٣ ظهر ادامه داشت. بر روی این پلاکاردها نوشته شده بود: یک درصد تامین تامین، ٩٩ درصد گرسنه گرسنه – اول ماه مه(١١ اردیبهشت) روزجهانی کارگر گرامی باد– کارگران اتحاد اتحاد – خط فقر ١٥٠٠٠٠٠ تومان دستمزد کارگر ٤٨٧٠٠٠ تومان – دفاع از معیشت مان عین شرافتمان است – اعتراض سی هزار کارگر به حداقل مزد و اصلاحات ضد کارگری در قوانین کار و تامین اجتماعی. در طول این تجمع خبرنگاران خبرگزاریهای فارس، ایلنا و خبرگزاری خانه ملت حضور پیدا کردند. بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران بدنبال این تجمع اعتراضی مسئولین امنیتی مجلس به کارگران تجمع کننده اعلام کردند مجلس تعطیل است به همین دلیل از آنان خواسته شد تا دلیل تجمع و خواستهای خود را بصورت مکتوب اعلام کنند. در ادامه این تجمع کارگران خواهان مطرح شدن خواست خود مبنی بر توقف گرانیها و تجدید نظر فوری در حداقل مزد در هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شدند که این خواستها با تنظیم صورتجلسه ای با شرکت یکی از مشاورین رئیس مجلس شورای اسلامی از سوئی و پروین محمدی و اشرف بنائی به نمایندگی از سوی کارگران تجمع کننده مکتوب شد و مقرر گردید هفته آینده با بازگشائی مجلس شورای اسلامی در اختیار هیات رئیسه مجلس قرار گیرد و پروین محمدی، اشرف بنایی و شاپور احسانی راد به نمایندگی از سوی کارگران تجمع کننده پیگیر آن در مجلس شورای اسلامی شوند. در این تجمع مامورین امنیتی دو نفر از کارگران جوانی را که اقدام به تصویر برداری از تجمع کرده بودند بازداشت کردند که یکی از آنها آزاد شد اما مامورین انتظامی نفر بعدی را همچنان تحت بازداشت نگه داشتند که همین امر باعث شد کارگران تجمع کننده با ادامه تجمع خود خواهان آزادی وی شوند و پایان تجمع خود را منوط آزادی این کارگر کنند. بدنبال این وضعیت مامورین انتظامی کارگر دستگیر شده را آزاد کردند  اما دوربین و کارت شناسائی وی ضبط گردید که مقرر شد یکی از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به همراه این کارگر در هفته آینده پیگیر دریافت دوربین و کارت شناسائی وی شوند. از نکات بسیار مهم گرامیداشت روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی نقش بارز زنان کارگر بازنشسته و شاغل در این تجمع بود. این زنان که تعداد آنان حدود ده نفر بود پیشاپیش دیگر کارگران تجمع کننده  در مقابل مجلس قرار داشتند  و آنان را در طول تجمع نمایندگی میکردند. در این تجمع بدلیل محدودیتهای موجود، کارگران شرکت کننده در جمعهایی چند نفره از کارخانه های خود حضور پیدا  کرده بودند و بدلیل اعمال محدودیتهای پلیسی فقط چند تصویر از آغاز این تجمع  گرفته شد. اتحادیه آزاد کارگران ایران

***

برگزاری مراسم روزجهانی کارگرازطرف سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران وحومه

امروز مورخ ١١/٢/٩٢اعضای سندیكای كارگران شركت  واحدعلیرغم فشارها و تمام سختی های پیش رو از اولین ساعات كاری در جمع همكاران خود حضور پیدا كردند و با توجه به فشار های كار فرما و عوامل حراست كه مرتب از اعضای رانندگان سندیكایی عكس و فیلم تهیه می كردند.تا شاید با رعب و وحشت از استقبال همكاران جلوگیری كنند ،اما خوشبختانه نه تنها موفق نشدند بلكه رانندگان از نمایندگان واقعی خود استقبال بیشتری كردند. اعضای سندیكا با پخش شرینی به استقبال همكاران خود رفتند و در چندین پایانه با رانندگان و كارگران شركت واحد دیدار كردند و روز كارگر را تبریك گفتند و در آخر به پایانه آزادی كه یكی از بزرگترین پایانه های اتوبوسرانی تهران است مراجعه  كرده و با استقبال با شكوه رانندگان روبرو شدند كه با تجمع رانندگان و راهپیمائی در محل پایانه آزادی مراسم اول ماه مه را با حمل پلاكادری كه اول ماه مه را از طرف سندیكای كارگران شركت واحد تبریك گفته بود انجام دادند. در این مراسم  بادر خواست آزادی  رضا شهابی عضو هیئت مدیره سندیكای زندانی  ازرئیس قوه قضائیه با جمع آوری امضاء از طرف رانندگان بپایان رسید .  بعد از مراسم اول ماه مه اعضای سندیكای كارگران شركت واحد به دیدار بچه های كودكان كار رفتند و مورد استقبال مسئولین جمعیت كودكان كار و بچه های كودكان كار قرار گرفتند كه با گرفتن عكس و خواندن سرودهای به مناسبت جشن اول ماه مه این دیدار بپایان رسید .

***

برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سندیکای کارگران خباز در سنندج

١٢ اردیبهشت: بر اساس گزارش دریافتی روز ١١ اردیبهشت از ساعت ١٧ تا ١٨:٣٠ حدود ١٠٠ نفر از کارگران خباز در محل سندیکا مراسم روز کارگر را برگزار کردند. در این مراسم ابتدا عمر شعبانی بازرس سندیکا تاریخچه ای کوتاه از اول ماه مه ارائه داد و سپس قطعنامه مشترک کارگران خباز سنندج و مریوان خوانده شد که مورد استقبال کارگران قرار گرفت. سپس محی الدین الله مرادی درباره مشکلات کارگران علی الخصوص مسکن آنها سخنانی را ایراد کرد. در ادامه این مراسم امیر شهابی رییس هیئت مدیره با بیان مشکلات کارگران روز جهانی کارگر را مهم ارزیابی کرد و  گفت تنها با اتحاد و همبستگی خود می توانیم گام های عملی برای رفع نابرابری ها برداریم و صفوف خود را مستحکم تر کنیم. این مراسم در میان شادی حاضرین و با قدردانی از ٥٠ کارگر خباز با اهداء شاخه گل و تقدیر نامه به پایان رسید. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

***

برپایی مراسم روز جهانی کارگر ١٣٩٢ در زندان تبریز

 چهارشنبه یازده اردیبهشت ١٣٩٢ برابر با اول ماه مه ٢٠١٣ زندانیان زندان تبریز روز جهانی کارگر را جشن گرفتند. در این جشن مختصر که به همت محمد جراحی برپا شد، در بند هشت کار درمانی زندان تبریز، شیرینی توزیع شد. قابل ذکر است که زندانیان این بند، کارگران تحت متادون درمانی هستند و در زندان هم، در کارگاه های کفاشی و تریکوبافی کار می کنند. شرایط کاری و دستمزد در کارگاه های زندان تبریز، در مقایسه با کارگاه های بیرون زندان، بسیار وخیم است. یکی از دلایل تبعید شاهرخ زمانی از زندان تبریز به زندان یزد و سپس رجایی شهر، اعتراض وی به این شرایط وخیم بود. محمد جراحی، در پیامی از زندان تبریز، روز جهانی کارگر را به کارگران و فعالان کارگری، به خصوص شاهرخ زمانی و رضا شهابی، تبریک گفت. محمد جراحی، که در زندان به سرطان تیروئید مبتلا شده، هم اکنون تحت پرتو درمانی قرار دارد. علیرغم تجویز پزشکان معالج، که طی دوره درمان، استراحت مطلق در منزل را تجویز کرده اند، مقامات زندان و دادگستری تبریز، از مرخصی استعلاجی محمد جراحی، جلوگیری کرده اند.

برگرفته ازوبلاگ کانون مدافعان حقوق کارگر- ٢ مهٔ ٢٠١٣

***

برگزاری مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در سنندج

١٢ اردیبهشت: به گزارش رسیده، چهارشنبه ١١ اردیبهشت (١ مه) روز جهانی کارگر راس ساعت ١٩ جمعی از کارگران و فعالین کارگری شهر سنندج با وجود شرایط فوق العاده امنیتی و حضور چشمگیر نیروهای امنیتی و نظامی مراسم اول ماه مه را در میدان غفور سنندج با شکوه هر چه تمام برگزار کردند. این مراسم در پاسخ به فراخوان جمعی از کارگران سنندج که روز قبل به کارگران شهر اعلام شده بود برگزار گردید. محل برگزاری در ابتدا خیابان فردوسی و نبش ناصر خسرو قید شده بود، و نیروهای امنیتی از ساعات اولیه ی روز چهارشنبه با حضور در محل مذکور و مانور دادن نیروهای ضد شورش سعی در ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از برگزاری مراسم اول ماه مه داشتند؛ اما کارگران با تغییر محل برگزاری در آخرین دقایق مانده به ساعت مقرر، جمعیت حاضر در میدان فردوسی را به سمت میدان غفور هدایت کردند. راس ساعت ١٩ با بالا رفتن پلاکاردها و پارچه نوشته ها مراسم در میان کف زدن و شعارهای کارگران شروع گردید. کارگران متحدانه با سر دادن شعارهای «نان مسکن آزادی»، کارگر زندانی آزاد باید گردد» و «کارگر تشکل تشکل» بار دیگر خواست ها و مطالبات بر حقشان را اعلام کردند. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

***

برگزاری مراسم اول مه در میدان هلو شهر سقز

روز چهارشنبه ١١ اردیبهشت برابر با ١ مه مراسم در میدان هلو مقابل پاساژ ماد در شهر سقز برگزار شد. جمعی از کارگران شهر سقز که از قبل توسط اداره اطلاعات سقز به صورت تلفنی تهدید شده بودند که از منزل خارج نشوند و به مجرد اینکه از منزل خارج شوند دستگیر خواهند شد. با این وصف جمعی از کارگران از ساعت ٧ بعدازظهر به طرف پارک کودک در خیابان شهدا حرکت کردند و بعد از آن مسیر به طرف میدان آزادی و میدان هلو به شکل راه پیمای حرکت کردند. در مسیر را نیروهای لباس شخصی به دنبال کارگران به راه افتادند. در جلو پاساژ ماد بالاتر از بانک ملی واقع در میدان هلو یکی از ماموران لباس شخصی به محمود صالحی حمله ور شد که مورد خشم مردم و کارگران حاضر در آن مسیر قرار گرفت. بعد از این واقعه، محمود صالحی به سخنرانی پرداخت و علت حمله مامور را این چنین تعریف کرد: مردم شریف و آزاده شهر سقز امروز روز کارگر است و از دیروز تا این لحظه خانه ما در محاصره نیروهای لباس شخصی قرار دارد  و از وقتی که ما از منزل خارج شدیم ، توسط این ماموران تعقیب می شویم و به هر کجا که سر زدیم این ماموران مزاحم ما شدند. این اذیت و آذار ماموران تنها به این دلیل است که ما کارگر هستیم و می خواهیم روز جهانی کارگر را برگزار کنیم که این اشخاص مانع مراسم ما می شوند. به این ترتیب ماموران لباس شخصی وقتی حضور گسترده مردم را دیدند از ان نقطه دور شدند و مراسم به پایان رسید.. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

***

گرامی داشت اول ماه مه روزجهانی کارگر در شهر سقز

بر اساس گزارش رسیده امروز ١١ اردیبهشت ماه ساعت ٤ بعدازظهر، جمعی از کارگران و فعالین کارگری در شهر سقز، مراسم روز جهانی کارگر را برگزار کردند. با توجه به تهدید های مکرر فعالین کارگری در شهر سقز، کارگران و فعالین کارگری در ٥ کیلومتری شهر سقز در منطقه «کانی جشنی» اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر کردند. قبل از برگزاری مراسم مامورین اطلاعاتی طی تماسی با محمد عبدی پور مجددا با تهدید خواستند که از برگزاری مراسم ممانعت بعمل آورند اما کارگران و فعالین کارگری مراسم مستقل خود را برگزار کردند. مراسم در حالی برگزار شد که مامورین تمام منطقه را به محاصره خود در آورده بودند و به کارگران تذکر داده شده بود که ما شما را با دوربین تحت کنترل داریم و باید سریعا منطقه را تخلیه کنید. مراسم با شادباش روز جهانی کارگر و پخش شیرینی در میان حاضرین به پایان رسید.  کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

***

مراسم روز کارگر در شهرستان پاوه و شهرهای هم جوار نوسود، نودشه

گرامی باد روز جهانی کارگران! کارگران وفعالین کارگری،هم طبقه ایهای تحت ستم! همچنان که آگاهید امروز در شرایطی به پیشواز روز کارگر رفتیم که بحران اقتصادی سیاسی و اجتماعی عمیقی که سرمایه داری ایجاد نموده است عرصه زندگی را بر کارگران دشوارتر نموده و ویرانگریهای جبران ناپذیری را بر ما تحمیل نموده اند.علیرغم همه شرایط سختی که بر ما روا داشته اند ما کارگران و فعالین کارگری شهرستان پاوه و شهرهای همجوار به اطلاع می رسانیم همگام با همه کارگران جهان این روز را به شکلی توده ای برگزار نمودیم. کارگران و فعالین کارگری با حضور خود در اکثر مراکز کارگری همچون خبازیها، کارگران رفت گر، برق وکارگران سد داریان و بخشی ازکارگران ساختمانی و…. ضمن گفتگو و احساس همدردی مشترک در مورد مسائل کارگری با پخش شیرینی این روز را گرامی داشته و با ابتکار خویش فضایی متحدانه و توده ای و طبقاتی را ایجاد نمودند. نظام سرمایه داری فکر می کند با تداوم سرکوب می تواند خواسته های کارگری را خفه نماید؛ اما واقعیت ها خلاف آن را نشان خواهد داد. ضمن درود به همه هم طبقه ای هایمان، کارگران و فعالین کارگری شهرستان پاوه، قطعنامه روز کارگر کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را به تصویب رسانده واین ابتکار را با جشن وشادی به پایان رساندند. جمعی از کارگران و فعالین کارگی شهرستان پاوه کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

***

برگزاری مراسم اول ماه مه (روز جهانی کارگر) در شهر نقده

به گزارش رسیده بعداز ظهر روز دوشنبه نهم اردیبهشت ماه مراسمی با حضور تعدادی از کارگران و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در گرامی داشت روز جهانی کارگر در خارج از شهر نقده برگزار شد. مراسم ابتدا با پخش سرود انترناسیونال، سرود همبستگی طبقه کارگرشروع شد. سپس حاضرین به یاد جانباختگان راه آزادی و طبقه کارگر یک دقیقه سکوت اختیار کردند. در ادامه یکی از اعضای کمیته هماهنگی طی سخنانی تاریخچه اول ماه مه و مسائل کارگری ایران و جهان را مورد بحث قرار داد. با قرائت مطلبی بنام «رو به آینده» توسط یکی از حاضرین مراسم ادامه پیدا کرد. همچنین طی مقاله ای کار کودکان در کارگاههای آجرپزی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و در پایان یکی از اعضای کمیته هماهنگی به بررسی فقرو فلاکت عمومی و معضلات و مشکلات طبقه کارگر پرداخت و همچنین بحث آزاد قسمت دیگری از برنامه های گرامی داشت اول ماه مه در نقده بود. پخش شعر و سرود در میان برنامه ها انجام گرفت و مراسم با پخش شیرینی و در میان شادی و سرورشرکت کنندگان به پایان رسید.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری-١١ اردیبهشت ١٣٩٢

***

مراسم روز جهانی کارگر در مریوان

١٢ اردینهشت: به گزارش رسیده به مناسبت فرارسیدن روز جهانی کارگر (اول ماه مه)، چهارشنبه ١١ اردیبهشت جمعی از فعالین کارگری شهر مریوان از ابتدای روز به میان کارگران ساختمانی در سطح شهر و شهرک صنعتی و اکثر خبازیهای داخل شهر و همچنین به  کوره پزخانه های آجرپزی «بیه کره» رفتند و با پخش کردن شیرینی و صحبت با کارگران و تبریک این روز به آنان این روز را گرامی داشتند. همچنین در روستای دزلی نیز تعدادی از فعالین کارگری با پخش شیرینی در میان کارگران و صحبت با آنان در رابطه با روز کارگر این روز را گرامی داشتند. کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

***

دراول ماه مه رو زجهانی كارگر ٩٢ بهنام ابراهیم زاده فعال كارگری وعضو كمیته پیگیری تشكلهای آزاد كارگری با گل وشیرینی به دیدار كارگران شهرك صنعتی حسن آباد فشافویه بزرگترین شهرك صنعتی در خاورمیانه، رفت.

دیروز یازدهم اردیبهشت روز جهانی كارگر بهنام ابراهیم زاده از چهره های شناخته شده جنبش كارگری ایران در شهرك صنعتی حسن آباد تهران به دیداركارگرانی رفت كه در این روز مشغول كار بودند. بهنام در این دیدارضمن تبریك روز كارگر با كارگران پیرامون برخورد كارفرمایان ودستمزدهای دریافتی وقانون كار وتشكل یابی ومتشكل شدن گفتگو كرد.  اكثر این كارگران از وضعیت دستمزدها ی پایین وبرخورد كارفرمایان ووضعیت بهداشت وفشارهای اقتصادی وتورم وگرانی سرسام آورومشكلات كارگله مند وناراضی بودند.

بهنام با كارگران از چگونگی متشكل شدن برای رسیدن به خواسته ها ی جامعه كارگری واینكه شما كارگران باید به خوبی قانون كار خوانده باشید وآگاه باشید ومتشكل شوید تادر مقابل كارفرمایانی كه كارگران را مورد استثمار واجحاف قرار میدهندبایستید ،برای رسیدن به خواسته های طبقه كارگر تنها راهش متشكل شدن است ، از نزدیك گفتگو كرد. بهنام ابراهیم زاده به هنگام دیدار با كارگران باگل وشیرینی به سراغ كارگران رفت. كارگران نیز به گرمی از این فعال كارگری استقبال كردند.همچنین دیروز فعال كارگری ابراهیم مددی به همراه دیگر اعضای سندیكای شركت واحد واتوبوسرانی تهران به دیدار كودكان كار وخیابان در جمعیت دفاع از كودكان كاروخیابان واقع در پاسگاه نعمت آباد تهران رفتند.

***

صدایی که طنین انداز است وخاموشی نمی گیرد

١٠ اردیبهشت: روزجهانی کارگر برای طبقه کارگرمعنای خاصی دارد. دراین روزهمه ی مزدبگیران در سراسر گیتی همبستگی خود را با راهپیمایی های گسترده فریاد زده ،تا تاکیدی باشد براتحاد هر روزه کارگران. از سال ١٨٨٦ که کارگران شیکاگویی برای ٨ساعت کار ودستمزدی عادلانه به رگباربسته شدند و رهبران شان پس از محاکمه ای نمایشی در بیدادگاه محکوم به مرگ شدند،تا به امروز هنوز هم کارگران برای دستمزدی عادلانه در ازای ٨ساعت کار مبارزه می کنند.آنچه اسپایز،کارگرقهرمان شیکاگویی به سرمایه داران گفت،امروز به حقیقت پیوسته است.در ١١نوامبر( ٢١ آبان) ١٨٨٦ اسپایز درحالی که به طرف سکوی اعدام می رفت باصدای بلندی گفت:«صدایی که امروز می خواهید به سکوت وادار کنید، روزی درجهان طنین انداز خواهد شد»امروز بعداز گذشت ١٢٧ سال این صدا پُر شورتر ازهمیشه در سراسر جهان طنین انداز شده است.هرچند این صدا پس از بیست سال آن هم درسال١٢٨٥ با تولد اولین سندیکا به همت کارگران چاپخانه ها و راد مرد این عرصه محمد پروانه در ایران انعکاس یافت.ولی اولین گرامیداشت اول ماه مه ،بعداز ٣٦ سال میسر شد.خواسته هایی که درسال ١٣٠١ در اولین گرامیداشت اول ماه مه عنوان شده است،بازهم خواست ما بعداز٩٢ سال است: آزادی داشتن سندیکا – آزادی بیان ومطبوعات- آزادی اعتصاب وراهپیمایی- داشتن قانون کار وتامین اجتماعیی مترقی- شرکت درتصمیم گیری ها ازجمله تغییر قانون کار ورفع بیکاری – جلوگیری ازاخراج کارگران- شرکت فعال در امورکارخانه ها درجهت بهبود وضعیت کاری کارگران و واحدهای تولیدی وخدماتی- شرکت درتصمیم گیری های کلان برای داشتن قوانین مترقی وانسانی برای طبقه کارگر وهمه مزد بگیران ومردم ایران- داشتن نمایندگان واقعی کارگری درمجلس- بودن نمایندگان واقعی زحمتکشان درهیات مدیره سازمان تامین اجتماعی،شورای عالی کار،وزارت کار…. اما دوستان! همگی این خواسته ها قابل دستیابی است،اگرکارگران وهمه مزدبگیران درسندیکاهای کارگری متشکل شده باشند. پدران ومادرانمان برای دستاوردهایی که امروز برایمان بسیار عادی است راه پُر فراز ونشیبی را از سر گذرانده اند. هنوز هستند پدرانی که فراموش نکرده اند زمانی که که درسال ١٣٢٥ کارگران وزحمتکشان خواستار ٨ ساعت کار وتعطیلی روزجمعه باحقوق ،تعطیلی سالیانه باحقوق،بازنشستگی و… تلاش می کردند.،بودند بسیاری ازعقب مانده های فکری که عنوان می کردندکه:«مگر می شود روز جمعه کارنکرد ومزد گرفت. درخانه بخوابی حقوق بگیری به عنوان تعطیلی سالیانه.کار کرده ای وحقوقت را گرفته ای حالا می خواهی کار نکنی پول حرام بگیری به عنوان بازنشستگی.می خواهندتنبلی را رواج بدهند،اینها کافرند،این ازخدابی خبرها پول مفت وباج خواهی را به بچه های ما یاد می دهند.» اما دوستان زمستان رفت و روسیاهی به آنانی ماند که چنین به دریوزگی به دامان سرمایه آویخته بودند. اما هنوزکارهای بسیاری مانده.هنوز هم بیکاری،اخراج،دستمزدهای ناچیز،قانون کار وتامین اجتماعی مورد حمله سرمایه داری در سراسرجهان قراردارد.نهادهای سرمایه داری که قصد دارند کارگران را به بردگی بگیرند مانندصندوق بین المللی پول،سازمان تجارت جهانی،با هماهنگی سرمایه داری داخلی کشورها برای دزدیدن نان خانواده های کارگری متحد شده اند.پاسخ طبقه کارگر وهمه مزدبگیران جهان به این حمله ها همبستگی،اعتصاب،همدردی،سازماندهی برای تصاحب نهادهای قدرت است.در کوبا، ویتنام،قبرس،حکومت ها در دست طبقه کارگراست.دراکثرکشورهای اروپایی مانند فرانسه،آلمان، انگلیس،سویس،سوئد،فنلاند،روسیه وکشورهای آمریکای جنوبی مانند نیکاراگوئه،پرو،برزیل، ونزوئلا، و آفریقای جنوبی…کارگران درمجلس ودرحکومت دارای وکیل و وزیرهستند.در ٢ سال اخیر فدراسیون سندیکاهای کارگری ث- ژ- ت فرانسه توانسته است اکثرنهادهای مردمی ازجمله شوراها وشهرداری را تصاحب کند و در برابرخواسته های سرمایه داری کشورش نه تنها ایستادگی ،بلکه آنها را درجهت اعمال سیاست های ضدکارگری به عقب نشینی وادارکند. دوستان کارگر! ازاین تجربیات وتجربیات پیشکسوتان کارگری کشورمان درس گرفته دست هایمان را به هم پیوند زنیم. اعضای هیات های مدیره سندیکاهای کارگری ایران! سالهاازبازگشایی وفعالیت سندیکاهای کارگری شرکت واحد – هفت تپه – فلزکارمکانیک – نقاش – اتحادیه پروژه ای می گذرد.متاسفانه ما جز در مواردی کوتاه تلاشهایمان پراکنده بوده است واز حمایت یکدیگر بصورت قاطع ومتحد برخوردار نبوده ایم .در سال جاری کوشش هایمان را افزون کرده و امیدواریم در سال جدید مبارزاتمان راپیرامون دستمزد های حقیرانه،گرانی ،بیکاری،حقوق های عقب افتاده ،قانون کاری مترقی وبه سود زحمتکشان وقانون تامین اجتماعیی در حدشخصیت کارگران ایران، آزادی زندانیان کارگری وازهمه مهمتر آزادی برپایی وفعالیت آزادنه سندیکاهای کارگری متحد شویم. بیاییدامسال را به هم اندیشی و همپوشانی وهمبستگی کارگری درعرصه اعلام خواسته های مشترک درعرصه مبارزه با دستمزدهایی حقیرانه،پیش نویس ارتجاعی قانون کار و تامین اجتماعی تبدیل کنیم. متحد شویم وسرمشقی قدرت مندانه ازتلاش های کارگری وسندیکایمان در پهنه جامعه به نمایش بگذاریم. سندیکای کارگران نیشکرهفت تپه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک تهران وحومه. هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش وتزیینات تهران وحومه

 اعتراضات كارگری

بیش از هزار کارگر شرکت صدرا در روز جهانی کارگر همچنان در اعتصاب هستند

١١ اردیبهشت: نمایندهای پیمانكار با حضور در جمع كارگران خواستار شكستن اعتصاب شدند كه كارگران امتناء كردند  پیمانكاران هم كارگاه ها را تعطیل كردند و دست به حربه تفرقه میان كارگران میزنند بعوان مثال شركت ساحل سازان جنوب سرویس های ایاب و ذهاب انان را فرا خواندند و آنها را مجبور به ترك شركت كردند در ظمن امروز هم یك ایمل از طرف علیرضا محجوب آمد كه در آن گفته بود در حال پیگیری مسئله كارگران صدرا است. اتحادیه آزاد کارگران ایران

***

کارگران نانوایی ٢٥ درصد افزایش دستمزد فروردین را دریافت نکردند

١١ ردیبهشت: هزار کارگر نانوایی اصفهان ٢٥ درصد افزایش دستمزد خود در فروردین ٩٢ را دریافت نکردند. کارفرمایان نانوایی ها اعلام کردند تا زمانی که افزایش قانونی نرخ نان از سوی دولت اعمال نشود قادر به پرداخت ٢٥ درصد حقوق کارگران خود در سال جدید نیستند.

***

ادامه اعتراض اعضای شرکت تعاونی  مسکن تعمیرکاران اتومبیل سنندج

١٤ اردینهشت: صبح روز پنج‌شنبه ١٢ اردیبهشت  تعمیرکاران معترض سنندجی به همراه زن و بچه‌های خود در زمین‌هایی که پیشتر وعده‌ی واگذاری آنها به تعمیرکاران داده شده بود حضور یافته و به وسیله لودر و گریدر اقدام به تسطیح این اراضی کردند. پس از حضور معترضین شهردار و مأمورین شهرداری و همچنین نیروهای یگان ویژه انتظامی در محل اعتراض حضور یافتندوقریب به ٦٠٠ نفر از تعمیرکاران معترض شهرک تعمیرکاران سنندج و خانواده‌هایشان، نیروهای انتظامی و مأموران شهرداری را از زمین‌های خود بیرون کردند. این زمین‌ها در پشت میدان تره‌بار سنندج واقع شده است. یکی از تعمیرکاران معترض اعلام کرده: «حدود ١٢ سال پیش، شرکت تعاونی تعمیرکاران سنندج مبلغ یک میلیون و نیم وجه نقد را جهت واگذاری زمین از تعمیرکاران اخذ کرده، اما تا کنون از واگذاری این زمین‌ها خودداری کرده‌اند». پیشتر نیز تعمیرکاران معترض با چندین بار تجمع اعتراضی در مقابل استانداری و فرمانداری نسبت به عدم این واگذاری اعتراض خود را اعلام کرده و هر بار وعده‌های مسئولین روبرو شده بودند.

تعمیر کاران معترض به همراه خانواده‌هایشان تا ساعات ٩ شب حاضر به تخلیه زمین‌های مذکور نشده‌اند.

 اخراج و بیكارسازی

  ***

درآستانه روز جهانی کارگر نمایندگی ایران خودرو دهگلان ،تمامی پرسنل خود را اخراج کرد

اتحادیه آزاد کارگران ایران: در آستانه روز جهانی کارگر ،نمایندگی ایران خودرو در دهگلان (سنندج) به علت لغو نمایندگی خود از طرف ایران خودرو تمامی پرسنل خود را اخراج کرد. در این نمایندگی ایران خودرو،١٠ نفر کارگر مرد و ٢ زن کارگر مشغول به کار بودند که هر کدام میانگین دارای  ٢ سال سابقه کار در این مکان را داشتند به نقل از کارگران این نمایندگی به آنان پیشنهاد شده است تا از این به بعد به صورت آزاد و پیمانی ، با این کارفرما ادامه ی کار دهند . ولی کارگران این پیشنهاد را نپذیرفتند و همگی قرار است امروز یکشنبه ١٥ اردیبهشت برای تنظیم شکایت از کارفرما به اداره ی کار شهرستان مربوطه مراجعه کنند

 ویژه  دستگیری و اعتراضات علیه دستگیری فعالین كارگری

 بازداشت جلیل محمدی و حامد محمودی نژاد

١٤ اردیبهشت: به گزارش رسیده، جلیل محمدی از فعالین كارگری و اعضای كمیته هماهنگی در سنندج پنجشنبه ١٢ اردیبهشت توسط مامورین امنیتی دستگیر شده است. همچنین از ساعت ٨ شب پنج شنبه ١٢ اردیبهشت حامد محمودی نژاد فعال كارگری و از اعضای كمیته ی هماهنگی در شهر سنندج ناپدید شده است و تاكنون خبری از وی در دست نیست و احتمالا نامبرده هم دستگیر شده است. حامد محمودی نژاد در ١٧ اسفند ٩١ در آستانه ٨ مارس دستگیر شده و به تازگی با قرار وثیقه ٥٠ میلیونی آزاد گردیده بود. همچنین جلیل محمدی در ٢٦ خرداد ٩١ در مجمع عمومی كمیته ی هماهنگی در كرج دستگیر شده بود و بعد از حدود ٢ ماه بازداشت با حكم یك سال تعلیقی آزاد گردیده بود. كمیته ی هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل های كارگری، ضمن محكوم كردن دستگیری این فعالین خواهان آزادی فوری آنان و همچنین آزادی غالب حسینی، علی آزادی و سایر كارگران و فعالین كارگری و زندانیان سیاسی می باشد.

***

بیانیه ٧٨- تفهیم اتهام به شاهرخ زمانی کارگر زندانی: توهین به رهبری

 صبح امروز ١١ اردیبهشت ماه ١٣٩٢، ماموران زندان گوهردشت کرج، شاهرخ زمانی، کارگر زندانی در این زندان را به بهانه‌ای به دفتر زندان کشانده و او را به زور سوار اتومبیلی کرده و به شعبه‌ی بازپرسی عمومی و انقلاب واقع در پارک‌شهر  تهران منتقل کرده‌اند. بازپرس بر پایه‌ی گزارش دو نفر از زندانیان اتهام توهین به رهبری را به وی تفهیم کرد. شاهرخ زمانی در دفاع از خود اتهام وارده را رد کرده و خطاب به بازپرس گفته است، این‌که شما بر پایه‌ی گزارش دو جاسوس و در روز جهانی کارگر مرا به این‌جا کشانده‌اید و این اتهام واهی را بر من وارد می‌کنید، خود نشانه‌ای محکم است از این‌که چطور در خدمت سرمایه‌داران بوده و علیه کارگران هستید. وی گفت این اقدام شما در واقع پاپوش دوختن دوباره برای من و برای سرکوب بیش‌تر طبقه‌ی کارگر است.

ماموران زندان در بازگشت از دادگاه، شاهرخ زمانی را به مدت دو ساعت به بند قرنطینه و سپس به بند ٤ سالن ١٢ زندان گوهردشت منتقل کرده‌اند. شایان ذکر است دختر شاهرخ زمانی صبح امروز برای ملاقات با پدرش به زندان گوهردشت مراجعه کرده بود که ماموران در پاسخ او گفته بودند پدرت این‌جا نیست و او را به دادگاه برده‌اند. وی در پی شنیدن این خبر دچار نگرانی و اضطراب شدیدی می‌شود که با اعلام همبستگی گسترده‌ی سایر زندانیان و خانواده‌های آن‌ها مواجه شد. کمیته‌ی حمایت از شاهرخ زمانی این اقدام کارگزاران رژیم را ابزاری برای اعمال سرکوب هر چه بیش‌تر طبقه‌ی کارگر دانسته و ضمن محکوم کردن این پرونده‌ سازی واهی، تمامی فعالین کارگری و انسان‌های آزادی‌خواه و انقلابی را برای اقدام متحد علیه اقدام غیر قانونی و غیر انسانی جمهوری اسلامی فرامی‌خواند.پیش به سوی اتحاد بیش‌تر برای فشار بیش‌تر! پیش به سوی اعتراضات گسترده‌تر با شعار! کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد! کمیته حمایت از شاهرخ زمانی

***

احضار فعالین کارگری در شهر سقز

١٠ اردیبهشت: بر طبق گزارش رسیده طی دیروز و امروز (٩ و ١٠ اردیبهشت)  محمد عبدی پور، جمیل راست خدیو، عمر شاکری و اسماعیل نیازی از فعالین کارگری و اعضای کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شهر سقز طی تماس های تلفنی تهدید شده اند که در مراسم روز جهانی کارگر شرکت نکنند. طی این تماس ها به این فعالین تاکید شده است که در روز ١١ اردیبهشت بایستی در خانه های خود مانده و در غیر این صورت حضور آنها در بیرون از خانه به منزله شرکت در اول ماه مه تلقی شده و با آنها با شدت تمام برخورد خواهد شد. این تهدید ها در حالی صورت می گیرد که برگزاری  وشرکت  در مراسم های مستقل روز جهانی کارگر  از ابتدایی ترین خواست ها و مطالبات کارگری   است که  باید دولت ها به آن احترام بگذارند . این روز متعلق به طبقه کارگر جهانی است و  کارگران و پیشروان کارگری  باید بدون ترس و تهدید و ارعاب بتوانند آنچنانکه خود شایسته می دانند در این روز به مناسبات نابرابر و تبعیض آمیز نظام سرمایه داری اعتراض نمایند.  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری هر گونه تهدید کارگران و فعالین کارگری و اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری را قویا محکوم کرده و خواهان پایان یافتن این تهدید ها می باشد.

 کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

 نا امنی محیط كار

 ٥٠ درصد حوادث ناشی از کار در  بخش ساختمان

سال گذشته ٩٩٦ حادثه ناشی از کار در استان  خراسان رضوی  رخ داد که حدود ٥٠ درصد این حوادث در بخش ساختمان اتفاق افتاده است.

 حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده

 ادامه تعویق مطالبات كارگری در «نساجی درخشان» و «پوشش‌گستر»

کارخانه نساجی درخشان هم اکنون حدود ٣٠ کارگر دارد که عمده این کارگران از سال ٨٣ تا کنون مطالبات خود را نگرفته‌اند. محل این کارخانه در پی تغییر ساختار منتقل شده و هم اکنون مشغول فعالیت است. این واحد تولیدی در زمینه دوخت انواع روکش صندلی خودرو برای یكی از شركت‌های بزرگ خودروسازی فعالیت داشت که به ظاهر در پی اختلاف با این شرکت و بدهی معوقه به سازمان تامین اجتماعی و نظام بانکی، از فعالیت آن کاسته شده است.  هم اکنون تعداد کارگران این واحد تولیدی از ٤٠٠ نفر به ٤٠ نفر کاهش یافته است، باقیمانده کارگران این واحد تولیدی نزدیک به یک سال حقوق و مزایای معوقه طلبکار هستند.

***
تاخیر ١٠ ماهه در پرداخت حقوق کارگران فضای سبز شوشتر

در حالی که شکایت کارگران علیه مزد ناعادلانه به صدر اخبار رسانه‌ها رسیده است و کار‌شناسان اقتصادی تامین معاش خانواده‌های‌ متوسط چهار نفره را با دستمزد ٤٨٧ هزار تومانی، ناممکن ارزیابی می‌کنند، کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری شوشتر طی ده ماه گذشته حقوقی دریافت نکرده‌اند.

گزارش

مزد و معیشت كارگران و گرانی سرسام آور 

گزارش زیر از یكی از اطاق های فكری مجلس است. اینروزها از گوشه های مختلف صداهایی از طرف مزادوران جمهوری اسلامی و آیت الله ها شنیده میشود. ما بارها در اینرابطه گزارش و «گفتمان» های این مزدوران غارتگر را منعكس كرده ایم. گزارش زیر در مورد دوره جدید تك نرخی شدن ارز و افزایش قیمت ها است. (ك.ك) 

در حالی که تعیین مزد ٤٨٧ هزار تومانی برای سال جاری جامعه کارگری را در تامین کالاهای اساسی زندگی با مشکل رو به رو کرده است، بررسی تک نرخی شدن ارز از سوی کمیسیون تلفیق مجلس نهم شورای اسلامی نگرانی کارگران را افزایش داده است. در همین رابطه یك استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با ایلنا، تک نرخی شدن ارز را منجر به افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی زندگی دانست كه زندگی را برای كارگران دشوارتر می‌كند. مهدی تقوی در این باره گفت: ثابت شدن نرخ دلار، قیمت کالاهای اساسی زندگی را به یکباره افزایش می‌دهد. وی در ادامه تک نرخی شدن ارز را به معنای افزایش قیمت دلار دانست و افزود: هم اکنون کالاهای اساسی مانند دارو با دلار ١٢٥٠ تومانی وارد کشور می‌شوند. این اقتصاددان با بیان این مطلب که «قیمت دلار در اتاق معاملات ٢٥٠٠ تومان و نرخ آزاد آن به بیش از ٣٥٠٠ تومان می‌رسد» بیان کرد: با این شرایط مشخص است تک نرخی شدن دلار به معنای افزایش قیمت دلار دولتی است و کالاهای اساسی زندگی نیز با دلار گران وارد کشور می‌شوند. وی در تشریح دلیل این اقدام احتمالی گفت: به دلیل تحریم‌های گسترده غرب علیه ایران، دلار کم آمده است و این کمبود باید به گونه‌ای جبران شود. برای همین نیز دلار را با قیمت بیشتری به مردم می‌فروشند تا هزینه‌های جاری دولت تامین شود. این کار‌شناس اقتصادی در پایان از تفکرات نئولیبرالیستی حاکم بر دولت و مجلس فعلی انتقاد کرد.

 اخبار بین المللی

 یونان – تظاهرات کارمندان دولت در اعتراض به اخراج سازیها

هزاران نفر از کارکنان بخش دولتی یونان، روز جمعه٢٦ آوریل (٦ اردیبهشت)، در آتن در اعتراض به لایحه جدید دولت تظاهرات کردند. این لایحه که روز یکشنبه٢٨ آوریل در مجلس یونان به رای گذاشته می شود، شامل اخراج پانزده هزار کارمند دولت تا سال دو هزار و چهارده میلادی است که از این تعداد چهار هزار نفر امسال از کار اخراج خواهند شد. یکی از معترضان می گوید: «هیچ وقت در تاریخ آمار بیکاری به این حد نرسیده بود، چه در یونان و چه در اروپا. بیش از ٢١ میلیون نفر بیکار در اروپا وجود دارد. یک چهارم از جامعه در فقر کامل زندگی می کند.» طبق توافق با وام دهندگان بین المللی، اعطای بقیه کمک های هشت میلیارد و هشتصد میلیون یورویی به یونان مشروط به اجرای این طرح های ریاضتی است. معترضان با تجمع در مقابل ساختمان وزارت امور عمومی یونان خواهان استعفای وزیر مربوطه شدند. با این حال طبق آخرین گزارشها، ممکن است به دلیل برخی اختلاف نظرها میان وزرای یونانی در مورد این لایحه، رای گیری روز یکشنبه به بعد از مراسم عید پاک موکول شود که پنجم ماه مه برگزارمی شود. قرار است اتحادیه های کارگری در روز یکشنبه٢٨ آوریل (٧ اردیبهشت) نیز تظاهرات دیگری برگزار کنند.

 اروپا – زیر سوال رفتن کارآمدی سیاست ریاضت کشی‌ اقتصادی

گزارش: از یورو نیوز: کشورهای زیادی در اروپا با مشکلات اقتصادی دست به گریبانند. این کشورها طی سالهای اخیر، برنامه های ریاضتی متعددی را برای برون رفت از این بحران به اجرا گذاشته اند. برنامه هایی که با اعتراض شدید مردم روبرو شده است. در پرتغال، اسپانیا، یونان و قبرس، این برنامه های اقتصادی موجب افزایش بیکاران و بالا رفتن مالیات ها شده است. اکنون، رهبران سیاسی کشورهای دچار بحران نیز به این نتیجه رسیده اند که برنامه های ریاضت اقتصادی برای خروج از این بحران مفید نبوده است.  انریکو لتا، مامور تشکیل دولت جدید در ایتالیا با بیان اینکه برنامه های ریاضت اقتصادی در اروپا ناکافی است، می گوید: «بسیار مهم است که خط تغییرات در سیاست های اروپا به سمت رشد بیشتر و وحدت بین کشورها کشیده شود.»  کریستین لاگارد، رییس صندوق بین المللی پول نیز در این باره به تنظیم رشد اقتصادی اشاره می کند و می گوید: » پیش تر نیز گفته بودم، اگر رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و به صورت ضعیفی درآمد، باید برنامه های ریاضت اقتصادی را نیز کاهش دهیم تا با رشد اقتصادی هماهنگ شود.» اولی رن، کمیسر امور اقتصادی اتحادیۀ اروپا نیز در این باره به موقعیت کشورهای در بحران اشاره می کند و می گوید: «باید بین سرعت تنظیمات مالی و موقعیت اقتصادی خاص هر کشوری یک رابطه وجود داشته باشد. با توجه به شرایط امروز، سرعت تثبیت مالی در اروپا در حال کاهش است. «برنامه های متعدد ریاضت اقتصادی، موجب شده که وضعیت اقتصادی و اجتماعی بسیاری از کشورها نه تنها بهبود نیابد، بلکه حتی کاهش رشد اقتصادی و بدتر شدن اوضاع اجتماعی در این کشورها را به دنبال داشته است. خوزه مانوئل باروسو، رییس کمیسیون اروپا نیز در نشست اخیر رهبران کشورهای اروپایی در روز بیست و دوم آوریل، با اشاره به این موضوع، تاکید کرده بود که عمر برنامه های ریاضت اقتصادی به پایان رسیده است.  طی سالهای اخیر، نرخ بیکاری در دو کشور اسپانیا و یونان از مرز ٢٧ درصد گذشته است. فرانسه و پرتغال نیز وضعیت مشابهی دارند. تقریبا ٢٤ درصد جمعیت جوان اروپا با بیکاری دست به گریبانند. در مجموع، نوزده میلیون بیکار در محدودۀ پولی یورو وجود دارد که نسبت به سال ٢٠٠٧، ٥ میلیون و ٦٠٠ هزار نفر افزایش نشان می دهد.  نه کشور از ١٧ کشور منطقۀ پولی یورو با کسری بودجه روبرو هستند و هنوز نتوانسته اند به رقم ٣ درصد، میزانی که جزء برنامه های کشورهای عضو حوزۀ نفوذ یورو است، دست یابند. این میزان، یکی از توافق های کشورهای عضو حوزۀ مالی یورو برای تنظیم یک بودجۀ ثابت بوده است. با اینحال به نظر نمی رسد که برنامه های ریاضت اقتصادی به کنار گذاشته شود. به ویژه آنکه، آلمان، یکی از مهمترین تصمیم گیرندگان سیاست های مالی اتحادیۀ اروپا و تنها کشوری که با کسری بودجه روبرو نیست، بر ادامۀ برنامه های ریاضت اقتصادی تاکید می کند.

فرانسه – اخراج هزاران کارگر از شرکت خودرو سازی پژو – سیتروئن

به گزارش یورو نیوز شرکت پژو سیتروئن روز دوشنبه٢٩ آوریل (٩ اردیبهشت) درباره نهایی کردن طرح تجدید ساختار و حذف مشاغل خود در کارخانه های «اولنی» واقع در حومه پاریس و شهر رن تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. مقامات این شرکت خودروسازی با نمایندگان اتحادیه های کارگری بر سر جزییات و نحوه اعمال طرح تجدید ساختار مذاکره کرده اند. یک کارگر می گوید: «نمی دانیم چه کار باید کرد و چگونه باید عمل کرد.»  یک کارگر دیگر می گوید: «از نظر من درباره نقل مکان کردن بحثی نباید کرد. من تقاضا نکرده بودم که بیکار شوم و کار و شغلم را از دست بدهم این مدیریت پژو سیتروئن است که ما را در این وضعیت قرار داده است.» در طرح تجدید ساختار که پس از ماهها مذاکره مورد تایید اعضا و نمایندگان اتحادیه های کارگری قرار گرفت، پرداخت غرامت، انتقال بخشی از کارگران به کارخانجات دیگر و اعطای کمک های اجتماعی به کارگران پیش بینی شده است.  این شرکت می‌گوید، بحران اقتصادی در اروپا و کاهش میزان فروش خودرو در این قاره از جمله عواملی است که پژو سیتروئن را بر آن داشته تا حذف بیش از ١١ هزار کارگر و کارمند خود را در دستور کار قرار دهد.

 یونان – هموار کردن راه برای اخراج سازیهای بیشتر

به گزارش خبرگزاریها روز دوشنبه ٢٩ آوریل (٩ اردیبهشت) سیاستهای جدید ریاضت اقتصادی در یونان با حمایت احزاب عمده سیاسی و با ١٦٨ رای موافق در برابر ١١٢ رای مخالف به تصویب رسید. تدابیر جدید صرفه جویانه راه را برای اخراج دو هزار نفر دیگر از کارمندان دولت تا ماه ژوئن میلادی هموار می کند و باعث خواهد شد که تا پایان سال ٢٠١٤ پانزده هزار نفر شغلشان را از دست بدهند. این تدابیر همچنین مالیاتهای جدیدی را که برای املاک تصویب شده بود برای مدت بیشتری تثبیت خواهد کرد. دولت یونان امیدوار است که با تصویب این سیاستها ٨.٨ میلیارد یورو از وام دهندگان بین المللی دریافت کند. اقتصاد بحران زده یونان در سه سال گذشته برای جلوگیری از ورشکستگی حدود دویست میلیارد یورو وام از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا دریافت کرده است.

 عربستان سعودی – تجمع ٧٠٠ کارگر مقابل اداره کار در شهر جدده

روز دوشنبه ٣٠ آوریل (١٠ اردیبهشت) بیش از ٧٠٠ کارگر یک شرکت پیمان کاری ساختمان در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد خود دست به اعتراض زدند. این کارگران می‌گویند ٧ ماه است که هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند و بارها از راه های قانونی‌ اعتراض خود را به گوش مقامات دولتی رسانده اند ولی‌تا کنون هیچ اقدامی در جهت پاسخ گوئی به مطالباتشان به عمل نیامده است. با دخالت بلافاصله پلیس و اینکه کارگران باید مطالباتشان را از طریق مراجعه به مقامات پیگیری بکنند، کارگران را متفرق کردند. این کارگران گفته اند که منتظر دریافت دستمزد‌های معوقه خود هستند تا کشور را ترک بکنند. آنها می‌گویند تحت این شرایط دیگر حاضر نیستند به کارشان ادامه بدهند. ارشد خان یکی‌از کارگران معترض می‌گوید، کارفرمایان با قطع آب و برق کمپ محل اقامتشان آنها را مجبور به حضور در محل کار می‌کرده است. وی می‌گوید وضعیت کمپ‌ها بشدت نامناسب است. تعداد زیادی در اتاق‌های کوچک زندگی‌میکنند و لوازم بهداشتی در این کمپ‌ها بندرت پیدا میشود. این کارگران از کشور‌های هند، بنگلادش، نپال و پاکستان هستند و با دستمزد‌های ناچیز کار میکنند.

 آلمان – موفقیت کارکنان شرکت هواپیمایی لوفتهانزا

اتحادیه کارکنان بخش خدمات آلمان، موسوم به «وردی» و مدیران شرکت هواپیمایی لوفتهانزا اعلام کردند که در مورد مناقشه افزایش حقوق و مزایای کارکنان این شرکت با یکدیگر به توافق رسیده اند. به این ترتیب حقوق ٣٣ هزار تن از کارکنان بخشهای فنی و خدماتی این شرکت بین ٣ تا ٤.٧ درصد افزایش می یابد. این قرارداد برای مدت ٢٦ ماه به امضا رسیده است. اتحادیه های صنفی، خواهان یک افزایش ٥.٢ درصدی طی یک سال آینده بودند. دوشنبۀ هفته گذشته در پی اعتصاب دوازده هزار نفر از کارکنان این شرکت، بیش از ١٨٠٠ پرواز لغو شد و به گفته مقامات لوفتهانزا، پنجاه هزار نفر پروازشان را از دست دادند. اتحادیه «وردی» تهدید کرده بود چنانچه این مذاکرات بی نتیجه به پایان برسد، اعتصابهای دیگری در راه خواهد بود.

 یونان – اعتصاب سراسری همزمان با روز جهانی‌کارگر

یونان، روز چهارشنبه اول ماه مه، با اعتصابی سراسری به استقبال روز جهانی کارگر رفت. خواست عمده معترضین پایان یافتن روند کاهش خدمات عمومی و افزایش مالیاتهاست.  حدود ٦٠ درصد جوانان یونانی بیکارند و نرخ بیکاری در این کشور به ٢٧ درصد نیروی آماده به کار می‌رسد. در اثر این اعتصاب بنادر و خدمات حمل و نقل عمومی‌از کار افتاد. پلیس همه جا به حالت آماده باش در آمده بود تا در صورت لزوم به سرکوب معترضین بپردازد. یک گردشگر بریتانیایی که در روز جهانی کارگر و اعتصاب در یونان به سر می برد اگرچه از عدم تردد آسان شکوه کرد اما گفت که «رنج یونانی ها را می فهمد.»

نظر شما در مورد این نوشته چه بود؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: