بیان دیدگاه

بسوی یک طبقه کارگر جهانی!

 me3تقی روزبه

1- معمولا وقتی از کارگران و طبفه کارصحبت می شود، همه به یاد مطالبات معیشتی و اقتصادی می افتند.  رسانه ها و مطبوعات کلان و تأثیرگذار عموما درهمین راستا تلاش می کنند. گوئی کارگران به عنوان طبفه  ربطی به  مطالبات و سیاست های کلان درحوزه های اقتصادی و سیاسی و زیست محیطی و انواع تبعیض های اجتماعی  ندارد و سیاست متعلق به حوزه شهروندی است. گوئی کارگر وقتی ازکارخانه بیرون می آید هویت خود را درهمان جا درقفسه های کارخانه و محل کار جا می گذارد و باهویت دیگری به عنوان شهروند رأی دهنده و در قالب مبارزات مدنی و درچهارچوب سازوکارهای بورژوائی هویت دیگری می یاید. این هویت سازی های دوگانه بازتابی از جداکردن مبارزه اقتصادی از سیاسی و به عبارتی مثله کردن مبارزه طبقاتی است. بخشی هائی از نیروی چپ  نیز با کوبیدن برطبل جدائی مبارزات صنفی- اقتصادی از مبارزات سیاسی  در دامن زدن به آن سهیم هستند. این جداسازی سیاست و اقتصاد حتی درمبارزه ضداستبدادی نیز به شکل جداکردن مبارزه ضداستبدادی از مبارزه مطالباتی نمود پیدامی کند. و حال آن که مبارزه ضداستبدادی و مبارزه طبقاتی ازمنظرطبفه کارگرازهم جدائی ناپذیرند. نتیجه اصلی این نوع جداسازی ها  جز تحکیم انقیاد طبقه کارگر توسط طبقه حاکم نیست.

2- راز تعرض سرمایه داری دستخوش بحران به نیروی کار را اساسا باید درپراکندگی نیروی کار درمقیاس جهانی و آن چه که می توان  فقدان طبفه کارگرجهانی خواند جستجوکرد و این درحالی است که سرمایه جهانی عمل می کند. درچنین شرایطی مبارزات درچهارچوب دولت ملت به تنهائی قادرنیست بورژوزای را به عقب نشینی وادارکند. چرا که فضای گردش ومانور سرمایه پهنه جهانی است و براین پایه می تواند با استفاده ازگسست بین کارگران و رقابت  بین آن ها در بخش های مختلف جهان با دستمزدکمتر و استثماربیشتر سودهای گزافی بدست آورد.

برای برون رفت از این پراکندگی شفاف کردن مطالبات فراگیرجهانی درکنارمطالبات اخص محلی، تشکیل شبکه های همکاری  و فروم های جهانی برای  دیالوگ  وتقویت هم آهنگی دررزم مشترکشان علیه سرمایه جهانی  و بالأخره تولید گفتمانی انقلابی درانطباق با تحولات جهان امروزاست. بدیهی است که بانگرش سنتی و الگوهای گذشته نمی توان به وضعیت حال که بسی فربه تر و پیچیده ترازگذشته است پاسخ داد. نکات زیر درراستای سازمان یابی طبقه کارگر با توجه به تحولات و دگرگونی های ساختاری سرمایه داری درشرایط نوین است:

 الف- طبفه درمعنای گسترده و متکثرش  دربرگیرنده همه بخش های و لایه های گوناگون نیروی کار و همه استثمارشوندگان ومحرومین اعم ازکارگران یدی و فکری و  شاغلین پایدار و موقت و بیکاران و جمعیت مازادی که سرمایه آن را حذف کرده وحتی آنها را بطورمستقیم استثمارنمی کند، هم چنین نه فقط نیروئی که مستقیما درتولید بکارگرفته می شود بلکه نیروی وسیع بازتولیدی که غالبا بدون دستمزد وبطورغیرمستقیم اسثتمارمی شوند اعم از کارخانگی (اعم ازپرورش نیروی کار و یا خدمات خانگی و..)، استثمارجنسی(تن فروشی و…)، خانه هائی که به کارگاه های کوچک تبدیل شده اند و انواع  کارهای بی دستمزد. مفهوم طبقه و عینیت آن  را هم چنین باید به صورت یک فرایند درحال شدن و درمعنای فرارونده خود درنظرگرفت و نه منجمدشده درحالتی از حالات خود. علاوه براین طبقه درمعنای

وسیع و متحول خود کثرت دروحدت است. آن هم شامل اشتراکات پایه ای براساس منافع و مطالبات مشترک است و هم تمایزات و رنگارنگی های بسیار. دراین معنا طبفه کارگرجهانی یک طبفه جهانی است دراشتراکات پایه ای فراگیر در مقیاس جهانی ضمن داشتن تمایزات و خودویژگی های محلی و منطقه ای و کشور درحوزه های گوناگون اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و… . طبفه درمعنای صلب و یکدست و محدود خود متعلق به گذشته است. هم چنان که مبارزه طبقاتی نیز درمعنای متکثرو چند بعدی خود مطرح است  اعم از اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و زیست محیطی.

نباید فراموش کرد که تا آنجا که به سرمایه داری مربوط می شود، در اقتصاد-سیاسی خود  تنها بخشی از نیروی کار را برسمیت می شناسد و لی درهمان حال درعمل  و بطور غیررسمی نیروی بس وسیع تری را مورد بهره برداری قرارمی دهد و این پدیده با جهانی شدن سرمایه و پیچیده شدن تکنولوژی و رباتیزه شدن صنعت و کار گسترش هم می یابد. دلیلی ندارد که کمونیست ها و کارگران خود را  به این محدوده رسمی مقید کنند. تنها با شمول مفهوم طبقه به همه لایه های رسمی و غیررسمی آن است که اکثریت بزرگ نیروی کار و زحمت درعینیت خود معنا  پیدامی کند.

ب- پیوند اعتراضات و جنبش های محل کار و جنبش های خیابانی. بدون چنین پیوندهای تحکیم یابنده ای نه جنبشهای اجتماعی به تنهائی قادرند سرمایه را فلج کرده و به عقب نشینی های قاطع وادارند و نه مبارزات کارگری درمحل کارقادرند هم چون گذشته خواستهای خود را به سرمایه داران و دولت های حامی آنها تحمیل نمایند.

ج- پیوند  جنبش های کارگری و اجتماعی دریک کشور با مبارزات کارگری واجتماعی سایرکشورها. درجهان گلوبالیزه بدون بیرون آمدن مبارزه از حصاردولت- ملت ها و پیوند مبارزات کشوری با مبارزات سایرنقاط جهان امکان رویاروی مؤثر و دست آوردهای باثبات ممکن نیست.

د-بدون درنظرگرفتن  پلورالیسم وتکثر در گرایش ها و اشکال سازمان یابی و تقویت مناسبات افقی و دموکراتیک امکان بسیج کارگرجهانی با چنین گستره ای ناممکن است. تشکل های شبکه وار که کارگران را اساسا به مثابه کارگر درمعنای عام خود  و بی توجه به صنف و جنس و ملیت و شاغل و بیکار و…با همه تنوع اش درخود جای دهد.

ه-بدون پیوند مطالبات اقتصادی و معیشتی با سیاست های کلان اقتصادی – سیاسی علیه  سرمایه داری ونهادهای پیش برنده آن هم چون دولت ها و نهادهای ملی و فراملی سرمایه جهانی ( مانند صنوق پولی و نظایرآن و یا علیه سیاست هائی چون  ریاضت اقتصادی)، بویژه علیه سیطره و سیاست های سرمایه مالی به مثابه بخش فرادست و هژمون سرمایه داری،  طبفه کارگر( جهانی) نخواهد توانست  مبارزه قاطع و سرنوشت سازی را پیش ببرد.

ح-  باتوجه به تجارب گسترده چندین دهه و سترونی مبارزات درون سیستمی و مشارکت در قدرت از یکسو و تجربه «سوسیالیسم دولتی» از سوی دیگر، شکل عمده  را مبارزات مستقل و خارج از سیستم و فشاربه نظام های حاکم از بیرون برای تحمیل مطالبات و در راستای سرنگونی نظام سرمایه داری و ایجاد بدیل جهانی دیگر تشکیل می دهد.

ط- برای تقویت و شتاب دادن به شکل گیری طبقه کارگر جهانی و تولید گفتمان انقلابی تقویت همبستگی مبارزاتی، تشکیل مجامع و فروم های گفتگو درسطح کشوری و منطقه ای و قاره ای و جهانی برای دیالوگ و هم آهنگی آرایش صفوف طبفه کارگر، تشکیل سمینارها و گفتگوها بااستفاده از شبکه های واقعی و مجازی برای بهره گیری از خردجمعی و جمع بندی از تجارب و تحولات جهانی و دامن زدن به یک دیالگوگ جهانی و در راستای یک انترناسیونالیسم جنبشی و از پائین اهمیت زیادی دارد.

ک- نقطه عزیمت و بسترحرکت را  بدیهی است که خواست های ملموس و مشخص با درنظرگرفتن خودویژگی های هرجنبش و هربخش کارگری در هرکشور تشکیل می دهد، اما ین تمایزات نمی تواند در ورای خود امرمشترک یعنی سرمایه را  درجهانی که همه فضاها و حوزه های هایش توسط آن  اشغال شده است، نادیده بگیرد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: